# B?m hóa ch?t, B?m Bánh r?ng,B?m ??nh l??ng, B?m màng BÆ¡m axit,BÆ¡m axit đặc, BÆ¡m MĂ ng, BÆ¡m định lượng,BÆ¡m bĂ¡nh răng https://bomchauau.com/component/content/frontpage.html Sat, 02 Mar 2024 05:43:41 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management vi-vn https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/mua-hang-va-thanh-toan.html https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/mua-hang-va-thanh-toan.html I.Ph??ng th?c mua hàng

quư khách ch?n mua máy b?m có 2 cách sau

1. Trong Hà N?i

Quư khách có th? liên h? tr?c ti?p t?i S? 15 T? 14 ???ng C?u V?nh Tuy P.Long Biên Q.Long Biên Hà N?i .Chúng tôi có r?t nhi?u ch?ng lo?i  phù h?p v?i m?i nhu c?u cho quư khách l?a ch?n.

2. Mua qua ?i?n tho?i:

Sau khi ch?n ???c m?u ?a thích quư khách vui ḷng cho nhân viên kinh doanh chúng tôi theo s? Holine : 0904 996 448 ho?c b?t k? 1 nhân viên kinh doanh nào ??C ??T s? t? v?n giúp quư khách cách th?c mua hàng.
II.Ph??ng th?c thanh toán

1. Thanh toán tr?c ti?p b?ng ti?n m?t:

Quư khách ??n th?m quan mua hàng t?i c?a hàng chúng tôi ho?c chúng tôi có th? giao hàng tr?c ti?p cho quư khách trong khu v?c n?i thành Hà N?i quư v? có th? ch?n h́nh th?c thanh toán b?ng ti?n m?t. Sau khi nh?n ???c ??n ??t hàng chúng tôi s? ti?n hành giao hàng cho quư khách. Sau khi nh?n ???c hàng quư khách ki?m tra hàng hóa ?úng, ?? nh? ??n ??t hàng s? thanh toán tr?c ti?p cho nhân viên giao hàng ho?c mang ??n v?n pḥng công ty Chúng tôi ?? thanh toán.

2. Thanh toán qua chuy?n kho?n:

V?i quư khách không thích thanh toán b?ng ti?n m?t ho?c v?i khách hàng ? xa không th? giao hàng tr?c ti?p. Qúy khách có th? l?a ch?n ph??ng th?c thanh toán qua chuy?n kho?n. quư khách có th? chuy?n kho?n theo thông tin sau:

tên tài kho?n: Công ty TNHH k? thu?t th??ng m?i và d?ch v? ??c ??t

s? tài kho?n: 0541000175091 t?i ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Ch??ng D??ng Hà N?i

khi nh?n ???c ti?n chuy?n kho?n ho?c scan, fax ?y nhi?m chi c?a quư khách chúng tôi s? giao hàng ngay cho quư khách.

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Mon, 23 Jun 2014 04:29:28 +0000
https://bomchauau.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin.html https://bomchauau.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin.html Chúng tôi hi?u quy?n riêng t? c?a quư khách hàng là h?t s?c quan tr?ng v́ v?y chúng tôi cam k?t s? b?o m?t nh?ng thông tin mang tính riêng t? c?a khách hàng. Quư khách vui ḷng ??c b?n “Chính sách b?o m?t” d??i ?ây ?? hi?u h?n nh?ng cam k?t mà chúng tôi th?c hi?n, nh?m tôn tr?ng và b?o v? quy?n l?i c?a ng??i truy c?p:

1. Thu th?p thông tin cá nhân:

- Các thông tin thu th?p thông qua website ducdatco.com s? giúp chúng tôi:

• H? tr? khách hàng khi mua s?n ph?m
• Gi?i ?áp th?c m?c khách hàng
• Cung c?p cho b?n thông tin m?i nh?t trên Website c?a chúng tôi
• Xem xét và nâng c?p n?i dung và giao di?n c?a Website
• Th?c hi?n các ho?t ??ng qu?ng bá liên quan ??n các s?n ph?m và d?ch v? c?a Công ty TNHH k? thu?t th??ng m?i và d?ch v? ??c ??t.

- ?? ???c t? v?n t?t h?n cho khách hàng www.bomducdat.com, quư khách có th? s? ???c yêu c?u ??ng kư v?i chúng tôi thông tin cá nhân (Email, H? tên, S? ?T liên l?c…). M?i thông tin khai báo ph?i ??m b?o tính chính xác và h?p pháp. www.bomducdat.com không ch?u m?i trách nhi?m liên quan ??n pháp lu?t c?a thông tin khai báo.

- Chúng tôi c?ng có th? thu th?p thông tin v? s? l?n vi?ng th?m, bao g?m s? trang quư khách xem, s? links (liên k?t) b?n click và nh?ng thông tin khác liên quan ??n vi?c k?t n?i ??n www.bomducdat.com. Chúng tôi c?ng thu th?p các thông tin mà tŕnh duy?t Web (Browser) quư khách s? d?ng m?i khi truy c?p vào website www.bomducdat.com, bao g?m: ??a ch? IP, lo?i Browser, ngôn ng? s? d?ng, th?i gian và nh?ng ??a ch? mà Browser truy xu?t ??n.

2. Ph?m vi s? d?ng thông tin cá nhân:

- www.bomducdat.com thu th?p và s? d?ng thông tin cá nhân quư khách v?i m?c ?ích phù h?p và hoàn toàn tuân th? n?i dung c?a “Chính sách b?o m?t” này.

- Khi c?n thi?t, chúng tôi có th? s? d?ng nh?ng thông tin này ?? liên h? tr?c ti?p v?i b?n d??i các h́nh th?c nh?: g?i th? ng?, ??n ??t hàng, th? c?m ?n, thông tin v? k? thu?t và b?o m?t.

3. Chia s? thông tin cá nhân:

- Ngo?i tr? các tr??ng h?p v? S? d?ng thông tin cá nhân nh? ?ă nêu trong chính sách này, chúng tôi cam k?t s? không ti?t l? thông tin cá nhân b?n ra ngoài.

- Chúng tôi có th? ti?t l? ho?c cung c?p thông tin cá nhân c?a b?n trong các tr??ng h?p th?t s? c?n thi?t nh? sau:

a)???c s? ??ng ư c?a khách hàng.

b) khi có yêu c?u c?a các c? quan pháp lu?t;

c) trong tr??ng h?p mà chúng tôi tin r?ng ?i?u ?ó s? giúp chúng tôi b?o v? quy?n l?i chính ?áng c?a ḿnh tr??c pháp lu?t;

d) t́nh hu?ng kh?n c?p và c?n thi?t ?? b?o v? quy?n an toàn cá nhân c?a các thành viên khác.

4. ??a ?i?m & Th?i gian l?u tr? , ch?nh s?a thông tin cá nhân: 

- T?t c? thông tin khách hàng ??u ???c l?u tr? trên website: www.bomducdat.com và máy ch? c?a nhà cung c?p d?ch v? hosting nhân ḥa.

- B?t c? th?i ?i?m nào quư khách c?ng có th? truy c?p và ch?nh s?a nh?ng thông tin cá nhân c?a ḿnh theo các liên k?t (website's links) thích h?p mà chúng tôi cung c?p.

- Ho?c liên h? v?i nhân viên qu?n tr? web ?? yêu c?u xóa b? thông tin cá nhân

5. B?o m?t thông tin cá nhân:

- Khi b?n g?i thông tin cá nhân c?a b?n cho chúng tôi, b?n ?ă ??ng ư v?i các ?i?u kho?n mà chúng tôi ?ă nêu ? trên, www.bomducdat cam k?t b?o m?t thông tin cá nhân c?a quư khách b?ng m?i cách th?c có th?.

- Tuy nhiên do h?n ch? v? m?t k? thu?t, không m?t d? li?u nào có th? ???c truy?n trên ???ng truy?n internet mà có th? ???c b?o m?t 100%. Do v?y, chúng tôi không th? ??a ra m?t cam k?t ch?c ch?n r?ng thông tin quư khách cung c?p cho chúng tôi s? ???c b?o m?t m?t cách tuy?t ??i an toàn, và chúng tôi không th? ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p có s? truy c?p trái phép thông tin cá nhân c?a quư khách nh? các tr??ng h?p quư khách t? ư chia s? thông tin v?i ng??i khác…. N?u quư khách không ??ng ư v?i các ?i?u kho?n nh? ?ă mô t? ? trên, Chúng tôi khuyên quư khách không nên g?i thông tin ??n cho chúng tôi.

- V́ v?y, www.bomducdat.com c?ng khuy?n cáo quư khách nên b?o m?t các thông tin liên quan ??n m?t kh?u truy xu?t c?a quư khách và không nên chia s? v?i b?t k? ng??i nào khác.

- N?u s? d?ng máy tính chung nhi?u ng??i, quư khách nên ??ng xu?t, ho?c thoát h?t t?t c? c?a s? Website ?ang m?.

6. ??a ch? c?a ??n v? thu th?p và qu?n lư thông tin

N?u nh? quư khách có b?t c? th?c m?c hay góp ư nào liên quan ??n Chính sách b?o m?t c?a công ty, vui ḷng liên h? v?i chúng tôi:

Nguy?n ??c Quư - Công ty TNHH k? thu?t th??ng m?i và d?ch v? ??c ??t

??a ch?: S? 15 t? 14 ???ng c?u V?nh Tuy, p.long biên, q.Long Biên, Hà N?i

Tel: 043 6700415

Hotline: 0904996448

Email:  bomducdat@gmail.com

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Mon, 23 Jun 2014 05:10:38 +0000
https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/bao-hanh-doi-tra-san-pham-hoan-tien.html https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/bao-hanh-doi-tra-san-pham-hoan-tien.html A: Nh?ng tr??ng h?p ???c b?o hành:

* Thi?t b? ???c b?o hành mi?n phí n?u thi?t b? ?ó c̣n th?i h?n b?o hành ???c tính k? t? ngày giao hàng, thi?t b? ???c b?o hành trong th?i gian b?o hành ghi trên phi?u b?o hành, và theo quy ??nh c?a t?ng hăng s?n xu?t t?t c? các s? c? v? m?t k? thu?t .

* Có phi?u b?o hành g?c c?a công ty TNHH k? thu?t th??ng m?i và d?ch v? ??C ??T kèm theo.

B: Nh?ng tr??ng h?p không ???c b?o hành:

* Không có phi?u b?o hành

* Phi?u b?o hành nhàu nát ho?c ??c không rơ ch?

* S?n ph?m h?t th?i h?n b?o hành

* Thông tin trên phi?u b?o hành b? s?a ??i, t?y xoá

* H?ng do thiên tai, ho? ho?n, ngu?n ?i?n không ?n ??nh, do s? d?ng và v?n hành sai quy cách.

* S?n ph?m b? r?i, b? va ??p. S?n ph?m b? l?i do Quư khách v?n chuy?n ho?c t? l?p ??t sai quy cách

* S?n ph?m b? l?i, b? h?ng do Quư khách t? ư s?a ch?a tr??c khi ?em b?o hành

Chính sách ??i tr? s?n ph?m/hoàn ti?n

??i s?n ph?m

M?i s?n ph?m do chúng tôi cung c?p s? ???c ??i trong ṿng 3 ngày sau khi quư khách mua hàng S?n ph?m không l?p ??t, v?n hành ???c do nhân viên c?a chúng tôi t? v?n sai v? ch?ng lo?i, quy cách và thông s? k? thu?t.

Tr? s?n ph?m / hoàn ti?n

M?i s?n ph?m sau khi quư khách mua hàng quư khách phát hi?n th?y s?n ph?m b? l?i, b? h?ng, thông s? không ?áp ?ng ???c nh? yêu c?u thi?t k? ban ??u quư khách quy?n yêu c?u tr? l?i s?n ph?m chúng tôi s? hoàn ti?n 100% ti?n thanh toán cho quư khách hàng.

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Mon, 23 Jun 2014 04:37:45 +0000
https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/van-chuyen-va-giao-nhan.html https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/van-chuyen-va-giao-nhan.html Chính sách v?n chuy?n và giao nh?n

-Công ty chúng tôi s? v?n chuy?n mi?n phí t?i quư khách hàng mua hàng trong khu v?c n?i thành Hà N?i, TP H? Chí Minh.

-V?i khách hàng ? các khu v?c khác chúng tôi s? g?i hàng cho quư v? theo ??a ch? quư khách yêu c?u, giá c??c quư khách t? thanh toán v?i các ??n v? v?n t?i.

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Mon, 23 Jun 2014 04:35:01 +0000
https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/chinh-sach-va-quy-dinh-chung.html https://bomchauau.com/chinh-sach-va-quy-dinh/chinh-sach-va-quy-dinh-chung.html Gi?i thi?u

Chào m?ng quư khách ??n v?i trang website c?a công ty TNHH k? thu?t th??ng m?i và d?ch v? ??c ??t.

Khi quư khách truy c?p vào trang web c?a chúng tôi có ngh?a là quư khách ??ng ư v?i các ?i?u kho?n này. Trang web có quy?n thay ??i, ch?nh s?a, thêm ho?c l??c b? b?t k? ph?n nào trong Chính sách & Quy ??nh chung, vào b?t c? lúc nào. Các thay ??i có hi?u l?c ngay khi ???c ??ng trên trang web mà không c?n thông báo tr??c. Và khi quư khách ti?p t?c s? d?ng trang web, sau khi các thay ??i v? Chính sách & Quy ??nh chung ???c ??ng t?i, có ngh?a là quư khách ch?p nh?n v?i nh?ng thay ??i ?ó.

Quư khách vui ḷng ki?m tra th??ng xuyên ?? c?p nh?t nh?ng thay ??i c?a chúng tôi.

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Mon, 23 Jun 2014 04:16:15 +0000
B?m EBARA https://bomchauau.com/component/content/article/42-tin-thi-truong/36-bom-ebara.html https://bomchauau.com/component/content/article/42-tin-thi-truong/36-bom-ebara.html Công ty TNHH ky? thuâ?t th??ng ma?i va? di?ch vu? ???c ?a?t la? nha? phân phô?i tr??c tiê?p ca?c loa?i b?m ebara ha?ng ?â?u ta?i Viê?t Nam, v?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p chúng tôi ??m b?o cung c?p cho khách hàng s?n ph?m b?m v?i ch?t l??ng t?t nh?t, giá c? h?p lư nh?t.

Các lo?i series ebara mà chúng tôi cung c?p g?m:

Series CDX & 2CDX

B?m ly tâm 1 và 2 t?ng cánh

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (1,2 - 15) m3/h

- C?t áp: (12-71)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Inox 304

- Cánh b?m: Inox 304

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 60oC

- Nhi?t ?? ch?t b?m tùy ch?n: 110oC

- Ch?t b?m: n??c s?ch

- Motor: (0,37-1,8)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55

-S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút      

Series CD & 2CD

B?m ly tâm 1 và 2 t?ng cánh Ebara - b?m VSATTP

??c tính k? thu?t

- L?u l??ng: (1,2 - 15) m3/h

- C?t áp: (15-38)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Inox 304

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 60oC

- Nhi?t ?? ch?t b?m tùy ch?n: 110oC

- Ch?t b?m: n??c s?ch

- Motor: (0,37-1,8)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55

- S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút

Series JESM

B?m ly tâm t? m?i

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (0,3 – 4,5) m3/h

- C?t áp: (11-49)mH20

- V?t li?u: Inox 304

- Cánh b?m: Nh?a ho?c Inox 304

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 45oC

- Ch?t b?m: n??c s?ch

- Motor: (0,75-5,5)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP44

- S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút

Series MD

B?m ly tâm tr?c ngang b?ng gang

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (6 - 144) m3/h

- C?t áp: (8-95)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Gang

- Cánh b?m: Gang ho?c ??ng

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 60oC

- Nhi?t ?? ch?t b?m tùy ch?n: 110oC

- Motor: (1,1-37)Kw, 3Pha 380V, IP55

- S? ṿng quay: 2900, 1450 ṿng/phút

- Ki?u r?i tr?c và li?n tr?c      

Series FSA

B?m ly tâm tr?c ngang tr?c r?i b?ng gang

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (10 - 900) m3/h

- C?t áp: (12-160)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Gang

- Cánh b?m: Gang ho?c ??ng

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 60oC

- Nhi?t ?? ch?t b?m tùy ch?n: 110oC

- Motor: (1,1-250)Kw, 3Pha 380V, IP55

- S? ṿng quay: 2900, 1450 ṿng/phút

- Ki?u r?i tr?c

Series CM A.B.C.D.R

B?m ly tâm tr?c ngang b?ng Gang hi?u Ebara-Italia

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (1.2 - 54) m3/h

- C?t áp: (8-95)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Gang

- Cánh b?m: Gang ho?c ??ng

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 60oC

- Nhi?t ?? ch?t b?m tùy ch?n: 110oC

- Motor: (0.37-4)Kw, 3Pha 380V, IP55

- S? ṿng quay: 2900, 1450 ṿng/phút

- Ki?u li?n tr?c    

Series EVM

B?m ly tâm tr?c ??ng ?a t?n cánh Ebara - Italy

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (1,2 - 84) m3/h

- C?t áp: (30-250)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Inox

- Cánh b?m: Inox 304 ho?c Nh?a

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 90oC

- Nhi?t ?? ch?t b?m tùy ch?n: 120oC

- Motor: (0,37-37)Kw, 3Pha 380V, IP55

- S? ṿng quay: 2900, 1450 ṿng/phút

Series DWO

B?m ly tâm cánh h? hi?u Ebara - Italy

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (6 - 66) m3/h

- C?t áp: (7-17.5) mH20

- V?t li?u ??u b?m: Inox 304

- Cánh b?m: Inox 304

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 60oC

- Nhi?t ?? ch?t b?m tùy ch?n: 110oC

- Ch?t b?m: n??c th?i và bùn

- Motor: (1.1-3)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55

-S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút

Series OY - 4BHE - 4BHS

B?m ch́m gi?ng khoan 4" hi?u Ebara - Italy

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (0,6 - 21) m3/h

- C?t áp: (8-360)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Inox

- Cánh b?m: Inox 304 ho?c Nh?a

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Làm mát b?ng n??c ho?c d?u

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 40oC

- Motor: (0,37-7,5)Kw, 3Pha 380V, 1 Pha 220V, IP68

- S? ṿng quay: 2900, 1450 ṿng/phút

- Kích th??c gi?ng: 4inch

Series SF6 - 6BHE - 6BHS - 8BH

B?m ch́m gi?ng khoan 6" và 8" hi?u Ebara - Italy

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (6 - 126) m3/h

- C?t áp: (8-450)mH20

- V?t li?u ??u b?m: Inox

- Cánh b?m: Inox 304 ho?c Nh?a

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Làm mát b?ng n??c ho?c d?u

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 40oC

- Motor: (0,37-110)Kw, 3Pha 380V, 1 Pha 220V, IP68

- S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút

- Kích th??c gi?ng: 6 & 8 inch

Series DW VOX

B?m ch́m n??c th?i hi?u Ebara-Italia

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (6 - 48) m3/h

- C?t áp: (2-15)mH20

- V?t li?u: Inox 304

- Cánh b?m: Inox 304

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Làm mát b?ng n??c, d?u

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 40oC

- Motor: (0,75-2,2)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP68

- S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút     

Series BEST

B?m ch́m hi?u thoát n??c sàn, t?ng h?m Ebara-Italia

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (1,2 - 21) m3/h

- C?t áp: (3-18)mH20

- V?t li?u: Inox 304

- Cánh b?m: Inox 304

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Làm mát b?ng n??c

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 40oC

- Motor: (0,75-1,5)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP68

- S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút

- Tùy ch?n có phao hay không

Series DVS

B?m ch́m n??c th?i b?ng Gang hi?u Ebara

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (6 - 60) m3/h

- C?t áp: (5-30)mH20

- V?t li?u: Gang

- Cánh b?m: Gang

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Làm mát b?ng n??c, d?u

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 40oC

- Motor: (0,55-3.7)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP68

- S? ṿng quay: 2900 ṿng/phút

Series DL - DML

B?m ch́m n??c th?i b?ng Gang hi?u Ebara

??c tính k? thu?t

- D?i l?u l??ng: (6 - 800) m3/h

- C?t áp: (5-40)mH20

- V?t li?u: Gang

- Cánh b?m: Gang

- Ph?t c? khí Ceramic/Carbon/NBR

- Làm mát b?ng n??c, d?u

- Nhi?t ?? ch?t b?m tiêu chu?n: 40oC

- Motor: (0,55-30)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP68

- S? ṿng quay: 1450 ṿng/phút

* ?a d?ng v? ch?ng lo?i, kích th??c và h́nh th?c l?p ??t.

* Giao hàng nhanh, ??y ?? thi?t b? ph? tr?, ph? tùng thay th? và tài li?u h??ng d?n.

* Hàng chính qu?c, m?i 100% và b?o hành theo tiêu chu?n nhà s?n xu?t.

V?i ph??ng châm ho?t ??ng uy tín, ch?t l??ng, giá c? h?p lư. Công ty ???C ?A?T luôn mong mu?n ?áp ?ng t?t nh?t m?i yêu c?u c?a m?i khách hàng.

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Tue, 10 Oct 2006 23:16:20 +0000
https://bomchauau.com/component/content/article/39-tin-moi/75-nguyenlychungvebom.html https://bomchauau.com/component/content/article/39-tin-moi/75-nguyenlychungvebom.html

Nguyên lư chung v? b?m

1.1 ??u hút

Áp l?c t?i b?t k? ?i?m nào trong ch?t l?ng có th? ???c coi nh? là ???c gây ra b?i m?t c?t th?ng ??ng c?a ch?t l?ng ?ó, do tr?ng l??ng c?a nó, t?o ra áp l?c t??ng ???ng v?i áp su?t t?i ?i?m ?ó. Chi?u cao c?a c?t ch?t l?ng ???c g?i là c?t áp t?nh và ???c ?o b?ng feet (ho?c mét) ch?t l?ng.

C?t áp t?nh t??ng ?ng v?i b?t k? áp su?t riêng nào th́ ph? thu?c vào tr?ng l??ng c?a ch?t l?ng theo công th?c sau ?ây.

C?t áp (feet) = Áp su?t (psi) x 2,31 / tr?ng l??ng riêng

M?t máy b?m ly tâm truy?n v?n t?c t?i ch?t l?ng. N?ng l??ng v?n t?c này sau ?ó ???c chuy?n hóa ph?n l?n thành n?ng l??ng áp su?t ??y ch?t l?ng ra kh?i máy b?m. Do ?ó, c?t áp phát tri?n là t??ng ???ng v?i n?ng l??ng v?n t?c ? ngo?i vi c?a bánh công tác. Quan h? này ???c th? hi?n theo công th?c n?i ti?ng sau ?ây:

H = v2 / 2g

Trong ?ó

H = C?t áp phát tri?n t?ng s? tính b?ng feet.
v =v?n t?c ? ngo?i vi bánh công tác tính b?ng feet/sec.
g = 32.2 Feet/Sec2

Chúng ta có th? ??c l??ng g?n ?úng c?t áp c?a b?t k? b?m ly tâm nào b?ng các tính toán v?n t?c ngo?i vi bánh công tác và thay th? vào công thúc trên. M?t công th?c thu?n ti?n ?? tính v?n t?c ngo?i vi bánh công tác là:

v = RPM x D / 229

Trong ?ó

RPM = t?c ?? ??ng c? tính b?ng ṿng/phút

D = ???ng kính bánh công tác tính b?ng inches

V = V?n t?c tính b?ng ft / giây

Nh? trên cho th?y t?i sao chúng ta ph?i luôn quan tâm ??n chi?u cao c?a ch?t l?ng ch? không ph?i là áp su?t khi làm vi?c v?i b?m ly tâm. M?t máy b?m v?i ???ng kính bánh công tác nh?t ??nh và t?c ?? s? ??y ch?t l?ng lên m?t chi?u cao nh?t ??nh b?t k? tr?ng l??ng c?a ch?t l?ng, nh? ???c ch? ra trong h́nh 1.

H́nh 1. Nh?n bi?t b?m làm vi?c v?i ch?t l?ng v?i các tr?ng l??ng riêng khác nhau

T?t c? các d?ng n?ng l??ng tham gia vào m?t h? th?ng ḍng ch?y ch?t l?ng có th? ???c bi?u di?n d??i d?ng chi?u cao ch?t l?ng. T?ng s? các c?t áp bi?n thiên này xác ??nh c?t áp ho?c công vi?c h? th?ng t?ng s? mà m?t máy b?m ph?i th?c hi?n trong h? th?ng. Các h́nh th?c khác nhau c?a c?t áp ???c xác ??nh nh? sau.

?? chênh ??u hút t?n t?i khi ngu?n c?p là d??i ???ng tâm c?a máy b?m. Do ?ó, ?? chênh ??u hút t?nh là kho?ng cách th?ng ??ng tính b?ng feet t? tr?c c?a máy b?m ??n m?t thoáng c?a ch?t l?ng ???c b?m.

H́nh 2. ?? chênh ??u hút ch? ra c?t áp t?nh d??ng trong m?t h? th?ng b?m mà b?m ???c ??t phía trên b? hút

Chi?u cao hút t?n t?i khi các ngu?n cung c?p ???c ??t trên tr?c c?a máy b?m. Do ?ó, c?t áp hút t?nh là kho?ng cách th?ng ??ng tính b?ng feet t? tr?c c?a máy b?m t?i m?t thoáng c?a ch?t l?ng ???c b?m.


H́nh 2. ?? chênh ??u hút ch? ra c?t áp t?nh d??ng trong m?t h? th?ng b?m mà b?m ???c ??t phía d??i b? hút

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Wed, 23 Jul 2008 03:56:43 +0000
https://bomchauau.com/component/content/article/39-tin-moi/76-chommuamaybom.html https://bomchauau.com/component/content/article/39-tin-moi/76-chommuamaybom.html Ch?n mua máy b?m n??c Ch?n mua máy b?m n??c

V?i lo?i gi?ng ?óng (gi?ng khoan), ? m?c n??c t?nh trung b́nh kho?ng 8 m tr? l?i, có th? s? d?ng lo?i b?m tr?c ngang, công su?t kho?ng 1 mă l?c. Lo?i này trung b́nh b?m kho?ng 5 m3/gi?.

? nh?ng n?i m?c n??c ng?m sâu có khi m?c n??c t?nh lên ??n 16 m, b?n ph?i dùng lo?i b?m ly tâm cho gi?ng sâu có công su?t 2 ng?a và 2 ??u b?m. L?u l??ng n??c b?m kho?ng 5m3/gi?.

?? b?m n??c ? ?? sâu ??n 30 m, b?n ph?i dùng lo?i b?m h?a ti?n, ?ây là lo?i b?m ly tâm nhi?u c?p chuyên dùng v?i nhi?u t?ng cánh. B́nh th??ng, có th? dùng lo?i công su?t 1 ng?a, b?m kho?ng 3 m3/gi? .

N?u c?n l?u l??ng l?n h?n có th? dùng lo?i 1,5 ng?a l?u l??ng 4,5 m3/gi? và 2 ng?a l?u l??ng 6 m3/gi?. Tu?i th? c?a lo?i b?m này không cao v́ ph?i th? sâu và ngâm trong n??c. N?u t?ng n??c quá sâu, ?ôi khi c̣n ph?i dùng ??n c? máy nén khí. Khí nén ???c ??a vào ?ng b?m t?i m?t ?i?m n?m d??i m?c n??c ??ng trong gi?ng sâu giúp ?? s?c ?? ??y n??c ?i lên.

Ngoài ra, c̣n có lo?i b?m ch́m, ??ng c? ?i?n ??t ch́m và ng?p trong n??c gi?ng. B?m ch́m th??ng dùng ?? b?m n??c s?ch, n??c có ho?t tính cao, hay n??c có l?n h?t r?n.

??i v?i gi?ng ?ào ? nh?ng n?i không có ?i?n, b?n có th? dùng lo?i b?m pittông. Lo?i b?m này có ?u ?i?m là không ph?i m?i n??c, có kh? n?ng t?o ???c áp su?t cao v?i l?u l??ng nh?. Nó th??ng ???c dùng làm b?m l?c tay ?? b?m n??c gi?ng sâu. Nh??c ?i?m c?a b?m pittông là kích th??c l?n, ??t ti?n, d? h? h?ng và l?u l??ng n??c không ??u.

?? hi?u qu? nh?t, ph?i ch?n l?a ?úng lo?i máy b?m:

- M?c n??c ng?m không quá 5 m, dùng lo?i máy b?m cánh thông th??ng.

- M?c n??c ng?m là 5-9 m, có th? l?a ch?n gi?a máy b?m cánh tr?c ngang v?i các lo?i máy b?m hút khác.

- M?c n??c ng?m 10-60 m, ph?i dùng ??n các lo?i máy b?m gi?ng sâu, b?m pittông có c?n ??y, b?m dùng khí nén, máy b?m tr?c ngang có b?m tia l?p ? ??u ?ng hút, thi?t b? h? th?p m?c n??c ng?m.

- M?c n??c ng?m sâu ??n 60-100 m, th́ ph?i dùng b?m gi?ng r?t sâu (b?m ch́m hay b?m ly tâm có tr?c truy?n ??ng ??c bi?t) ho?c b?m dùng khí nén ?? ??a n??c lên m?t ??t.

Tr??ng h?p n??c máy y?u hay r?t y?u nhà b?n ? cu?i ???ng ?ng, thông th??ng hay s? d?ng lo?i b?m jet (b?m tr?c ngang). Lo?i b?m này có th? làm vi?c trong ?i?u ki?n thi?u n??c và không c?n m?i n??c, v?a có th? ??y n??c lên cao ??n 42 m ??i v?i lo?i 1 ng?a cho l?u l??ng 3 m3/gi?. Lo?i 1,5 và 2 ng?a có l?u l??ng 6 m3/gi?. Lo?i c?a ?ài Loan và c?a Nh?t có công su?t 1 ng?a (v?a hút và ??y nh?ng ph?i có n??c m?i ho?t ??ng ???c) . S?n ph?m 1 ng?a c?a Italy v?a ??y và hút, có th? ho?t ??ng trong ?i?u ki?n không có n??c .

Khi ngu?n n??c th?y c?c y?u, dùng lo?i b?m này ?? làm t?ng thêm áp l?c n??c cho máy gi?t, máy n??c nóng, bu?ng t?m có ṿi sen... Thông d?ng có lo?i 1/4 ng?a c?a Nh?t l?u l??ng 2 m3/gi? và chi?u cao c?t n??c có th? ??n 35 m . Ngoài ra c̣n có nh?ng lo?i b?m n??c có cùng công su?t 1/4 ng?a c?a Italy và ?ài Loan.

?a s? các lo?i b?m n??c dùng trong gia ?́nh là lo?i b?m ly tâm công xon tr?c ngang, v?a ho?t ??ng hút và ??y n??c (lên b?n n??c trên sân th??ng). Khi b?n c?n ph?i b?m l?u l??ng l?n, các máy b?m có th? ???c ghép n?i song song. Khi c?n ??a n??c lên r?t cao, các máy b?m s? ghép n?i ti?p hay l?p thêm b?m áp l?c trên ???ng ?ng c?p n??c.

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Wed, 23 Jul 2008 03:57:27 +0000
https://bomchauau.com/component/content/article/39-tin-moi/77-chonmuabomchim.html https://bomchauau.com/component/content/article/39-tin-moi/77-chonmuabomchim.html

 

Khi mua máy b?m ch́m tr??c h?t b?n c?n yêu c?u công su?t n??c m3/h. Sau ?ó b?n ch?n ?? sâu c?a gi?ng c?ng v?i chi?u cao c?a b?n n??c.

VD: B?n c?n công su?t t? 4 -7 m3/h, v?i ?? sâu th? máy b?m ch́m 45m c?ng v?i chi?u cao b?n n??c 15m.

V?y t?ng c?ng chi?u cao máy b?m 60m. sau ?ó b?n t́m trên s?n ph?m b?m ch́m 4 inch (v?i ???ng kính gi?ng Fi 114 - 140), vào chi ti?t b?n s? th?y - ?? ?áp ?ng yêu c?u c?a b?n - b?n c?n mua lo?i máy 2Hp

 

.

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Wed, 23 Jul 2008 03:57:53 +0000
https://bomchauau.com/tin-tuc.html https://bomchauau.com/tin-tuc.html

  1. Khi mua, l?p ??t b?m ch́m n??c th?i c?n ph?i chú ư ??n ch?ng lo?i: Nh? b?m n??c s?ch khác v?i b?m bùn, b?m bùn ??c, bùn loăng hay b?m h? ga có rác th?i l?n vào.

  2. L?p ??t b?m ph?i ?úng h??ng d?n theo nhà s?n xu?t ho?c theo h??ng d?n, h́nh v? trong catalogue ?i kèm.

  3. Khi l?p ??t xong, các b?n ph?i th? chi?u quay. (R?t nhi?u nhân viên l?p ??t ch? quan v?n ?? này v́ do b?m ch́m n??c th?i th??ng th? trong h? móng, trong h? nên máy b?m ho?t ??ng xuôi ho?c ng??c chi?u quay ??u lên n??c!?)

  4. T? ?i?u khi?n: ?? b?o v? ??ng c? ???c ho?t ??ng lâu b?n và an toàn, các b?n c?ng nên chú ư v?n ?? này. S? d?ng t? ?i?u khi?n s? tránh ???c r?i ro khi có s? c? v? ?i?n d?n ??n t́nh tr?ng h? h?ng ??ng c? ho?c cháy ??ng c? ?i?n. T? ?i?u khi?n b?o v? ph?i có b? ch?ng m?t pha, ng??c pha, ch?ng k?t roto

]]>
bomdutdat@gmail.com (Administrator) frontpage Wed, 23 Jul 2008 03:58:19 +0000